O poplatcích za odpad

Verze pro tiskPDF verze

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 7.12.2007 usnesením č.05/12/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1 - Základní ustanovení 
Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Chrášťovicích (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle platných právních předpisů.

Čl. 2 - Poplatník 
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které se poplatek odvádí.
b) fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši, odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 - Předmět poplatku 
Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Čl. 4 - Sazba poplatku a jeho splatnost 
Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2, písm. a) a b) této vyhlášky činí 400,- Kč ročně a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok 
b) z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů je provedeno v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března běžného roku. Poplatek je možné uhradit v hotovosti, peněžní poukázkou, popř. bankovním převodem.

Čl. 5 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
Poplatková povinnost vzniká dnem přihlášení k trvalému pobytu, popřípadě dnem změny ve vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena, nebo slouží k individuální rekreaci v průběho kalendářního roku, uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu, nebo změny ve vlastnictví stavby určené, nebo sloužící k individuální rekreaci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 6 - Osvobození 
Od placení poplatku je osvobozena: 
1.Fyzická osoba, které byl trvalý pobyt úředně zrušen a jejímž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, tj. Chrášťovice čp.75
2.Fyzická osoba vykonávající trest odnětí svobody. Osvobození trvá pouze po dobu výkonu trestu. Tuto skutečnost je povinna správci poplatku řádně doložit.
3.Fyzická osoba mající mající na území obce Chrášťovice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, která je poplatníkem dle čl.2, odst. 1a) vyhlášky.
4.Fyzická osoba, která prokazatelně pobývá mimo území ČR po dobu delší než 180 dnů v kalendářním roce. Tuto skutečnost je povinna doložit správci poplatku.
5.Fyzická osoba mající ve vlastnictví nemovitost čp.57 v Chrášťovicích a nemovitost čp.27 v Klínovicích.
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně, nebo ústně do protokolu v lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

Čl. 7 - Sankce 
Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běří tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 1).

Čl. 8 
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 1), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválená Zastupitelstvem obce Chrášťovice dne 12.12.2003.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008

Ing. Václav Kučera - starosta 
Vladimír Hoštička - místostarosta obce

1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších