Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 3/2003

Verze pro tiskPDF verze

  

 

OBEC CHRÁŠŤOVICE

 

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

 

č. 3/2003

 

o místních poplatcích

  

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává dne 12.12.2003 na základě § 14 odst. 2, zákona č. 565/2000 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku)

 

 

  

 

Část I

  

 

Čl. 1

 

Základní ustanovení

 

1. Obec Chrášťovice vybírá tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

 

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

 

c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Chrášťovice (dále jen správce poplatku)

  

  

 

Část II

 

Poplatek ze psů

  

 

Čl.2

 

Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

  

 

Čl. 3

 

Poplatník

 

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

 

2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.

 

3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).

  

 

Čl. 4

 

Sazby poplatku

 

1. Sazba poplatku činí za psa a kalendářní rok ….. 60,- Kč.

  

 

Čl. 5

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

 

2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně

  

  

 

Čl. 6

 

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek je splatný jednorázově, v termínu do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

  

 

Část III

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

  

 

Čl. 7

 

Předmět poplatku

 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místo a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 2).

  

 

Čl. 8

 

Veřejné prostranství

 

1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 3).

 

2. Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

  

 

Čl. 9

 

Poplatník

 

1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem, uvedeným v článku 7 této obecně závazné vyhlášky.

 

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství více poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

 

3. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní, je nutno tuto povinnost splnit 1 den předem.

 

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

  

 

Čl. 10

 

Sazby poplatku

 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý metr čtvereční a den užívaného veřejného prostranství:

 

a) za umístění prodejního, reklamního zařízení a zařízení k poskytování služeb 4,00 Kč

 

b) za umístění lunaparků, cirkusů a pro tvorbu filmových a televizních děl 4,00 Kč

 

c) za umístění skládek, stavebního zařízení a pro kulturní a sportovní akce 0,50 Kč

 

2. Dnem se rozumí kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

 

3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 4).

 

4. Od poplatku jsou osvobozeni:

 

a) akce, pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

 

b) užívání veřejného prostranství, kdy uživatelem je obec

 

c) skládky v důsledku stavební činnosti na kterou bylo vydáno stavební povolení, popř.

 

ohlášení drobné stavby, popř. stavebních úprav

 

d) skládky, jejichž doba trvání nepřesáhne 24 hodin

  

 

Čl. 11

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 7 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

  

 

Čl. 12

 

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.

  

 

Část IV

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

  

 

Čl. 13

 

Předmět poplatku

 

1. Předmětem poplatku je každý povolený hrací přístroj.

  

 

Čl. 14

 

Poplatník

 

1. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

  

 

ČL. 15

 

Oznamovací povinnost

 

1. Poplatník je povinen správci poplatku neprodleně písemně oznámit uvedení výherního

 

hracího přístroje do provozu.

 

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název

 

právnické osoby, sídlo, IČO.

  

 

Čl. 16

 

Sazba poplatku

 

1. Sazba poplatku činí 5 000,- Kč za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce.

  

  

 

Čl. 17

 

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30 dnů ode dne uvedení hracího

 

přístroje do provozu.

  

 

Část V

 

Ustanovení společná a závěrečná

  

 

Čl. 18

 

1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl.1, odst.1 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

  

 

2. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou,

 

případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

 

3. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho

 

příslušenství zcela nebo částečně prominout.

  

 

Čl. 19

 

Sankce

 

1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

 

2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 5).

  

 

Čl. 20

 

1. Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 5), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

  

 

Čl. 21

 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice ze dne 27.2.1998 o místních poplatcích.

 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Ing. Václav Kučera Mgr. Václav Kůla

 

starosta obce místostarosta obce

 

 

  

  

  

  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne……….

 

Sejmuto dne………..

 

 

  

 

___________________________________________________________________________

 

1) §2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 

2) § 4, odst. 1 zákona

 

3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

4) § 4, odst. 1 a 2 zákona

 

5) zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů