Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice o nočním klidu

Verze pro tiskPDF verze

Obec Chrášťovice

Zastupitelstvo obce Chrášťovice

Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 1/2016, 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 12.10.2016 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) dne 24.12. z důvodu konání štědrovečerního troubení;

b) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

c) v době konání těchto tradičních slavností : Myslivecký ples, Rybářský ples, Masopust, Májka, Pouťové slavnosti, Posvícení, Výročí založení obce, Výročí založení hasičského sboru; Výroční hasičská schůze, Hasičské rozloučení s létem.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

............................. ...................................

Markéta Vojtová Josef Blatský

místostarostka starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne:

  

 

 

1dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“