Mobilní rozhlas

O úhradě vodného

Verze pro tiskPDF verze

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 4.8.2006 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení §20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a o změně některých zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě. 

Čl. 2 - Dvousložková úhrada vodného
Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a) pevnou složkou stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, v závislosti na velikosti vodoměru.
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody.
Cenu vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu stanovuje svým usnesením zastupitelstvo obce viz. příloha vyhlášky.

Čl. 3 - Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti v souladu s § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dnem 1. září 2006

starosta obce: Ing. Václav Kučera
místostarosta: Mgr. Václav Kůla

Vyvěšeno dne: 11. srpna 2006
Sejmuto dne: ........................................

Příloha k vyhlášce č. 1/2006 
o úhradě vodného ve dvousložkové formě
Stanovení ceny vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 1. září 2006
Jednosložková cena: 30,40 Kč/m3
Dvousložková cena:
složka v závislosti na velikosti vodoměru 
Qn 1,5 - Qn 2,5: 325,- Kč/rok
Qn 3,0 a více: 1.856,- Kč/rok
pohyblivá složka: 24,32 Kč/m3
Uvedené ceny jsou bez DPH.

starosta obce: Ing. Václav Kučera
místostarosta: Mgr. Václav Kůla

Vyvěšeno dne: 11. srpna 2006
Sejmuto dne: ........................................