Mobilní rozhlas

Nařízení obce Chrášťovice o úpravě užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje

Verze pro tiskPDF verze

 

OBEC CHRÁŠŤOVICE

 

NAŘÍZENÍ OBCE CHRÁŠŤOVICE

 

č. 1/2005

  

 

o úpravě užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 1.4.2005 usneslo vydat na v souladu s ustanoveními §1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 odst.1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění toto nařízení obce:

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

  

 

1) Účelem tohoto nařízení je upravit užívání, popřípadě zákaz užívání, některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s vyjímkou případů, kdy tyto zdroje jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. 

2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

a) znečišťováním ovzduší vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti,

 

b) znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo anebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země, nebo na hmotný majetek,

 

c) provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší je fyzická osoba, která zdroj znečišťování skutečně provozuje. Není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování,

 

d) malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování, jehož jmenovitý tepelný výkon je nižší než 0,2 MW,

 

e) emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí.

  

 

3) Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší, umístěné ve správnímúzemí obce Chrášťovice, tj. katastrální území obce Chrášťovice ( dále jen „ území obce“).

  

 

Čl. 2

 

Povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší

  

 

1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.

  

 

2) Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší je zajázáno.

 

3) Na území obce je zakázáno užívat druhy paliv, uvedené v příloze tohoto nařízení.

  

 

4) Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni plnit i další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

  

 

Čl. 3

 

Kontrola

  

 

Kontrolu dodržování povinností, stanovených tímto nařízením, jsou oprávněny vykonávat osoby pověřené Obecním úřadem v Chrášťovicích k této činnosti.

 

Čl. 4

 

Sankce 

Porušení ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 5

 

Závěrečná ustanovení

  

 

Toto nařízení bylo vyhlášeno dne 10. dubna 2005 a nabývá účinnosti dnem 1.5.2005

  

 

Příloha č. 1 k článku 2, odstavec 3): Seznam zakázaných paliv 

Ing. Václav Kučera Mgr. Václav Kůla

 

starosta obce místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne………............

 

 

 

Sejmuto dne………............................

  

  

  

  

 

Příloha č. 1 k nařízení obce č.1 ze dne 1.4.2005

 

Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování obecní úřad Chrášťovice ve svém vymezeném územním obvodu zakazuje:

 

 

 

Druh paliva podle přílohy č. 11 k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Hnědé uhlí energetické

  

 

Lignit

  

 

Uhelné kaly

  

 

Proplástky

  

Ing. Václav Kučera Mgr. Václav Kůla

 

starosta obce místostarosta