Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrášťovice

Verze pro tiskPDF verze

 

OBEC CHRÁŠŤOVICE

 

Obecně závazná vyhláška

obce Chrášťovice

č. 1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrášťovice

 

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 14.1. 2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Chrášťovice, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na složky:

 

a) Biologické odpady

b) Papír

c) Plasty včetně PET lahví

d) Sklo

e) Kovy

f) Nebezpečné komunální odpady

g) Objemný odpad

h) Směsný komunální odpad

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Chrášťovicích u bývalých potravin a v Klínovicích u autobusové zastávky.

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a) Papír, barva modrá

b) Plasty, PET lahve, barva žlutá

c) Sklo, barva zelená

d) Kovy, barva černá

 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5) Biologické odpady jsou shromažďovány na místech, k tomu určených. Informace o těchto místech jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, minimálně vždy od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně, na jaře a na podzim, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetu.

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst.4).

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. Koberce, matrace, nábytek, …).

 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.

 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

a) typizované sběrné nádoby popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

2) Vyhláškač. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad).

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrášťovice .

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2015

 

 

 

 

 

 

 

….......................................................... …..............................................................

Markéta Vojtová Josef Blatský

místostarostka starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24. 1. 2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: