Mobilní rozhlas

Zápis z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 31.10.2014

Verze pro tiskPDF verze
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice
konaného dne 31.10. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích
 
Přítomni: Stanislav Komrska, Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Miroslav Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová
Hosté: Gabriela Blatská, Miroslav Lebeda
 
 1. Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva, předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:10 hodin dosavadním starostou obce S. Komrskou („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Chrášťovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2014 do 1. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
 
 1. Složení slibu
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Chrášťovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „Slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
 
 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Vojtovou a K. Lojíka a zapisovatelkou P. Kůlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu M.Vojtovou a K.Lojíka a zapisovatelkou P.Kůlovou.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2
Usnesení č. 1 bylo schváleno
 
 1. Schválení navrženého programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 1. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolněné
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
 1. Volba předsedy finančního výboru
 2. Volba předsedy kontrolního výboru
 3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
 4. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 
5) Volba starosty a místostarosty
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že žádný člen zastupitelstva nebude dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Zastupitelstvem bylo navrženo tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.
 
c) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva P. Vojta navrhl zvolit do funkce starosty pana J. Blatského. Před veřejným hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice volí starostou pana Josefa Blatského.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
 
Po zvolení starosty převzal vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
 
d) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva P.Kůlová navrhla zvolit do funkce místostarosty paní M. Vojtovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice volí místostarostkou paní Markétu Vojtovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít celkem tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan J. Blatský navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana P. Vojtu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice volí předsedou finančního výboru p. Pavla Vojtu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
 
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan P.Vojta navrhl zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru P. Kůlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice volí předsedkyní kontrolního výboru p. P.Kůlovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl měsíční mzdu neuvolněného starosty v souladu s §72 a §84 odst.2, písm. n) zákona o obcích ve výši 15000 Kč. Zastupitelstvo navrhlo měsíční odměnu pro místostarostku ve výši 11000 Kč. Dále zastupitelstvo navrhlo měsíční mzdu pro předsedy komise na 400 Kč a měsíční mzdu pro členy komise ve výši 200 Kč s výplatou 1x ročně. Zastupitelstvo navrhlo měsíční odměnu pro člena zastupitelstva 350 Kč s výplatou 1 x ročně.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice v souladu s §72 a §84 odst.2, písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 15.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chrášťovice v souladu s §72 a §84 odst.2, písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 11.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
 
 
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chrášťovice v souladu s §72 a §84 odst.2, písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon předsedy komise 400 Kč a člena komise 200 Kč, s výplatou 1 x ročně. Odměna bude poskytována od 1.11. 2014 a bude vyplácena vždy po uplynutí 12-ti měsíců, případně při ukončení mandátu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chrášťovice v souladu s §72 a §84 odst.2, písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu pro zastupitele 350 Kč, s výplatou 1 x ročně. Odměna bude poskytována od 1.11. 2014 a bude vyplácena vždy po uplynutí 12-ti měsíců, případně při ukončení mandátu. Zastupitelstvo stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce. Vypočtená měsíční odměna musí odpovídat zákonu č. 459/2013 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
 
 1. Diskuse
Nově zvolený starosta pan J. Blatský poděkoval odstupujícímu starostovi panu S. Komrskovi a ukončil ustavující zasedání ve 20:00 hod.
Přílohy zápisu:
 1. Prezenční listina
 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 3. Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne : 3. 11. 2014
 
Zapisovatel:
 
 
Ověřovatelé:
 
.............................................. dne ...........................................
 
.............................................. dne ...........................................
 
Starosta:
.............................................. dne .............................