Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce 7/2015

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 7/2015

konaného dne 5. 8. 2015 od 19.00 hodin v obecní místnosti v Klínovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Ing. Pavlína Kůlová, Ing. Kamil Lojík, Pavel Vojta, Markéta Vojtová , Roman Vodák

Omluven: Miloslav Kopta

Hosté: Gabriela Blatská

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:02 hodin.

 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Pavlínu Kůlovou a pana Pavla Voju a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Ing. P. Kůlovou a P. Vojtu a zapisovatelkou M. Vojtovou.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

3)Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Zahájení

 2. Volba ověřovatelů zápisu

 3. Schválení navrženého programu

 4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

 5. Informace starosty

 6. Žádosti občanů

 7. Podání žádosti na MZE

 8. Různé

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5) Informace starosty obce

 • přípojka k vodojemu je hotová, náklady na vykopání a zahrnutí výkopu, prosívku s dopravou a signalizační kabel byly 64 903,- Kč. Za potrubí včetně položení zaplatila obec firmě ČEVAK a.s. 112 292,- Kč

 • Opět došlo k havárii na vodovodním řádu, cena za opravu bude cca 12 000,- Kč

 • Při vichřici na začátku července byla poničena trampolína na dětském hřišti

 • Při revizi dětského hřiště bylo zjištěno, že umístění dětského kolotoče neodpovídá normám. Kolotoč musí mít kolem dokola ochranou zónu 2m od hrany kolotoče – zasahuje do ní dřevené ohrazení a 150 cm od kolotoče je betonové hrazení. Je zde nebezpečí poranění. Kolotoč byl postaven mimo provoz. Firma Protom Strakonice s.r.o., která stavbu prováděla bude vyzvána k nápravě chyby.

 • Dlažba před hospodou je hodně poničená, bude třeba ji vyměnit.

 • Pozemkový úřad na prošetření cesty na Doubravici přijede až po prázdninách

 • Obec dle domluvy proplatila SDH Chrášťovice náklady na nedělní pouťové oslavy, ty vyšly na 5 540,- Kč

 

  1. Žádosti občanů

  Pan ███ žádá o odprodej části obecního pozemku z parcely KN 55/2 k.ú. Klínovice o výměře 66 m2

  Návrh usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části parcely KN 55/2 k.ú. Klínovice, o výměře 66 m2

  Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti 0, Zdrželi se: 2 (Kůlová,Vojtová)

  Usnesení č. 4 bylo schváleno.

   

  Pan ███ žádá o vyjádření pro potřeby stavebního řízení ke stavbě „Domovní ČOV a kanalizační přípojka na p.č. st.25, 442/2, 751, k.ú. Klínovice.

  Návrh usnesení č. 5:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dohodu o právu k provedení stavby. Zároveň schvaluje připojení pana ███ na místní kanalizaci.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 5 bylo schváleno.

   

  7) Podání žádosti na MZE

  MZE vyhlásilo nové dotační tituly. Obec by mohla získat dotaci na stavbu nového vodojemu a nových vodovodních řadů. Neuznatelné jsou náklady na obnovu litiny po obci. Starosta oslovil 3 firmy, které by za obec podaly žádost na MZE. Čevak a.s. by podal pouze žádost a obec by si musela sama udělat výběrové řízení. Pan Záhrobský si po pročtení dokumentů a stavebního povolení nebyl jistý, zda je pro obec tento dotační titul vhodný a z nabídky podat za obec žádost na MZE odstoupil. Paní Vacíková je ochotná kompletně zajistit administraci spojenou s dotací od MZE. Starosta doporučuje oslovit paní Vacíkovou.

   

  Návrh usnesení č. 6:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti na MZE na nový vodojem a vodovod v Chrášťovicích paní Gabrielou Vacíkovou.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 6 bylo schváleno.

   

   1. Různé

   R. Vodák upozornil na špatný stav místní komunikace po provedení přípojky k vodojemu. Starosta zjistí kdy firma Hydro@kov provede rekonstrukci této komunikace.

   Zasedání ukončeno ve 20:04 hod.

   Zapisovatelka: Markéta Vojtová

   Zápis byl vyhotoven dne: 13.8. 2015

    

   Ověřovatelé: Ing. P. Kůlová..........................................dne: ….................

                       P.Vojta …...............................................dne: …..................

    

    

   Starosta: Josef Blatský ................................................dne: .......................

    

    

    

    

   Tento zápis je anonymizován z důvodu ochrany os. údajů.

    

   Vyvěšeno: 31.8.2015