Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č. 05/2015

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 5/2015

konaného dne 6. 5. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích 

Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Ing. Pavlína Kůlová, Ing. Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová

Hosté: Gabriela Blatská, Milena Maroušková 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:06 hodin. 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Vojtu a Ing. Pavlínu Kůlovou a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu P. Vojtu a Ing. P. Kůlovou a zapisovatelkou M. Vojtovou.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

3)Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení navrženého programu

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

5. Informace starosty

6. Obecní kronika

7. Odměna místostarostky

8. Přijetí nových zaměstnanců

9. Rozpočtová změna č. 2

10. Strop v KD

11. Různé 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

5) Informace starosty obce

 • pan ████ odstoupil od záměru koupit část stavební parcely na níž leží nemovitost č.p.6

 • obec dostala stavební povolení na rekonstrukci vodovodu, prodloužení vodovodního řadu a nový vodojem

 • v sečení hřiště bude pan ████ pokračovat obvyklým způsobem

 • obec získala dotaci z Grantů Jihočeského kraje na vybavení jednotky SDH, na dopravní značení a na odstranění manganu z pitné vody. Z Programu obnovy venkova získala dotaci na výměnu topení a kotle v kulturním domě. 

  1. Obecní kronika

  Bývalý pan starosta objednal nový svazek kroniky. Starosta navrhuje jmenovat paní Mgr. Milenu Marouškovou kronikářkou obce.

  Návrh usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje založení nového svazku kroniky.

  Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 4 bylo schváleno.   

  Návrh usnesení č. 5:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice jmenuje paní Mgr. Milenu Marouškovou kronikářkou obce.

  Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 5 bylo schváleno.      

  7) Odměna místostarostky

  Starosta navrhuje snížit měsíční odměnu místostarostce na stejnou výši jako mají ostatní zastupitelé, to je 350 Kč měsíčně, s výplatou jedenkrát ročně.

  Návrh usnesení č. 6:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje měsíční odměnu pro místostarostku 350 Kč, s výplatou 1x ročně s ostatními zastupiteli. Výše odměny bude změněna od 7.5. 2015.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 1 (Vojtová)

  Usnesení č. 6 bylo schváleno.   

   1. Přijetí nových zaměstnanců

   Na vyhlášené výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst se přihlásili pouze 4 zájemci. Starosta od 4.5. 2015 přijal pana ████ na pozici Pomocného pracovníka údržby a navrhuje přijmout paní ████ na pozici Správce budov.

   Návrh usnesení č.7:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje přijetí ████ jako Správce budov od 7.5. 2015. Zastupitelstvo také schvaluje předložený platový výměr ████ .

   Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Vojtová)

   Usnesení č.7 bylo schváleno.    

   9) Rozpočtová změna č.2    

   Zastupitelstvu byla předložena ke schválení rozpočtová změna č.2

   Návrh usnesení č.8:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtovou změnu č.2

   Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se:0

   Usnesení č.8 bylo schváleno.    

    1. Strop v KD

    Při izolaci stropu kulturního domu byl zjištěn jeho špatný stav. Přivolaný statik toto potvrdil a doporučil vystužení nebo celkovou rekonstrukci stropu. Zastupitelstvo navrhuje celkovou rekonstrukci.

    Návrh usnesení č. 9:

    Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rekonstrukci stropu v kulturním domě.

    Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Zdrželi se:0

    Usnesení č.9 bylo schváleno.     

    Zasedání ukončeno ve 20:56 hod.

    Zapisovatelka: Markéta Vojtová

    Zápis byl vyhotoven dne: 13.5. 2015

          

    Ověřovatelé: Ing. Pavlína Kůlová......................................................... dne: …...

     

    Pavel Vojta......................................................... dne: ….....................................     

    Starosta: Josef Blatský …...................................................................... dne: ….....................................