Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č. 07/2014

Verze pro tiskPDF verze
 
 
 
Zápis č.: 2014-07
ze zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice
konaného dne 24.9.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích
 
 
Přítomni: Hoch Vladimír, Hoštička Vladimír, Komrska Stanislav, Ing. Kučera Václav, Vojta Pavel, Ing. Zachoval Jiří
Omluven: Blatský Josef pro nemoc
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva obce konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:08 hodin.
 
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovale
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hoštičku a pana Ing. Jiřího Zachovala, a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hoštičku a pana Ing. Jiřího Zachovala a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Zdrželi se: 2 ( Hoštička, Zachoval)
Usnesení č.1 bylo schváleno.
 
 
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta podává návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o projednání došlé žádosti pana Kamila Lojíka, projednání návrhu smlouvy o dílo s firmou Protom Strakonice a projednání rozpočtových změn. Žádný další návrh ani připomínka podán nebyl.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
02) Informace starosty obce
03) Zpráva finančního výboru
04) Prodej obecního majetku
05) Výběrové řízení
06) Pronájem obecního majetku
07) Místní poplatky
08) Žádost Ing. Kamila Lojíka
09) Smlouva o dílo
10) Rozpočtové změny

11) Žádost na obnovu obecního majetku po živelních pohromách v r. 2014
12) Různé
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.2 bylo schváleno.
 
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvu byl předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné další připomínky, návrhy ani doplnění.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.3 bylo schváleno.
 
02) Informace starosty obce
Byl vyúčtován grant Jihočeského kraje na oslavy 130. Výročí založení hasičského sboru ze  kterého obec obdržela částku 20 tis.Kč.
Byl vyúčtován grant Jihočeského kraje na vybavení klubovny, ze kterého obec obdržela rovněž 20 tis.Kč.
Byla dokončena oprava čekárny v Klínovicích celkovým nákladem 136.973,- Kč, z čehož příspěvek z grantu Jihočeského kraje byl 50 tis.Kč.
Dne 25.7.2014 proběhla kontrola na akci oprava místních komunikací v Chrášťovicích a na opravu budovy obecního úřadu.
Byl uskutečněn výkup pozemku pod místní komunikací u Lukešů od pana Aloise Mayera.
Byl dokončen výkup a směna pozemku pod místní komunikací u bytovky.
Je nutné vykoupit ještě část pozemku pro přístupovou cestu k plánovanému vodojemu.
Bylo dokončeno odbahnění rybníka Nový, v současné době probíhá závěrečné vyhodnocení akce.
V současné době jsou prováděny čerpací zkoušky na spodním vrtu, aby se zjistilo, zda by stačil zásobovat celou obec.
Je zpracováván projekt na odloučení manganu ze zdrojů pitné vody pro místní vodovodu. Akci by bylo výhodné realizovat z vhodného grantového, nebo dotačního programu.
Byly získány dotace na opravu střechy a na zateplení budovy kulturního domu.
03) Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru, pan Pavel Vojta přednesl zprávu výboru za uplynulé období. Ke zprávě nebyly podány žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.4 bylo schváleno.
 
04) Prodej obecního majetku
Pan Ing. Josef Medlín podal žádost o odprodej části obecního pozemku, parc.č.:435/5, o výměře 21 m2, katastrální území Klínovice. Při stavbě nového plotu bylo zjištěno, že zasahuje na obecní pozemek.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej obecního majetku, pozemku parc.č.: 435/5 o výměře 21 m2 v katastrálním území Klínovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.5 bylo schváleno.
 
05) Výběrové řízení
Na akci „ Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 74“ bylo uspořádáno výběrové řízení. Nabídku podaly tři firmy.
Dřevotvar Chýnov: 2.019.678,-Kč, Kočí a.s., Písek: 1.944.559,-Kč a Protom Strakonice: 1.892.790,-Kč.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Protom Strakonice pro realizaci akce: Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 74, s nabídkovou cenou 1.892.790,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.6 bylo schváleno.
 
 
06) Pronájem obecního majetku
Pan Vladimír Hoštička podal žádost o pronájem obecního majetku, pozemku parc.č.: 3342 o výměře 35.798 m2, katastrální území Chrášťovice. Záměr na pronájem výše uvedeného majetku obce byl řádně zveřejněn. Jiný zájemce se nepřihlásil. Jedná se o pozemek u Slatiny.
Návrh na usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního majetku, pozemku parc.č.: 3342 o výměře 35.798 m2, katastrální území Chrášťovice, panu Vladimíru Hoštičkovi na dobu 5 let za cenu 400,- Kč/ha ročně.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Zdržel se: 1 ( Hoštička)
Usnesení č.7 bylo schváleno.
 
07) Místní poplatky
Starosta obce předložil zastupitelstvu seznam dlužníků obecních poplatků. Vesměs se jedná o stále se opakující jména.
 
08) Žádost Ing. Kamila Lojíka
Ing. Kamil Lojík žádá o povolení připojení odpadu dešťové vody na místní kanalizaci.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Ing. Kamila Lojíka o připojení se na místní kanalizaci.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.8 bylo schváleno.
 
09) Smlouva o dílo
Firma Protom Strakonice zaslala návrh smlouvy o dílo na akci: Oprava střechy kulturního domu. Firma Protom vyhrála výběrové řízení.
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Protom Strakonice na realizaci akce: Oprava střechy kulturního domu, ve výši 1 147 635,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.9 bylo schváleno.
 
10) Rozpočtové změny
Obec koupila pozemek od panan Aloise Mayera za částku 300 tis.Kč, se kterou nebylo v rozpočtu počítáno.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce schaluje rozpočtovou změnu ve výši 300 tis.Kč.
Výsledek hlasovánéí: Pro: 6
Usnesení č.10 bylo schváleno.

 

11) Žádost na obnovu obecního majetku po živelních pohromách v r. 2014.

 Obec Chce využít dotačního titulu č. 117D915, na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v r. 2014 a podat žádost na opravu místní komunikace p.č. 2197/1 a p.č.2197/4, k.ú. Chrášťovice (komunikace Pod Lukešů).

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na MMR, dot.titul č. 117D915.

Výsledek hlasování: Pro: 6

Usnesení č. 11 bylo schváleno.



1
2. Různé

 Starosta navrhuje, oslovit Správu a údržbu silnic Strakonice, aby průtah obcí byl v zimním období chemicky ošetřován.





Zasedání ukončeno ve 20:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 25.09.2014
Zapisovatel: Ing. Václav Kučera
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Hoštička : .................................................. dne: ..............................
 
                      Ing. Jiří Zachoval : ................................................... dne: ..............................
 
 
     Starosta:  Stanislav Komrska: : ................................................ dne: ..............................