Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.03/2015

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 3/2015

konaného dne 11. 3. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v ChrášťovicíchPřítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová

Hosté: Gabriela Blatská, Pavel Vojta st., Vladimír Benedikt, Vladimír Hoch, Jiří Čapek, Jaroslav Vlasák  1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:04 hodin.

Před začátkem vlastního jednání ███████ se synem podrobně informovali zastupitelstvo obce ohledně stavebních plánů pro rekonstrukci kulturního domu v Chrášťovicích. První jednání proběhlo již v roce 2011.

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Vojtu a pana Romana Vodáka a zapisovatelkou paní Pavlínu Kůlovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu pana P. Vojtu a pana R. Vodáka a zapisovatelkou paní P. Kůlovou..

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2 (Vojta, Vodák)

Usnesení č. 1 bylo schváleno

3) Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení navrženého programu

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

5. Informace starosty

6. Schválení rozpočtu na rok 2015

7. Nákup knížek do obecní knihovny

8. Umístění skládky bioodpadu

9. Žádost SDH Chrášťovice

10. Obecní spolky

11. Stanovení ceny vodného

12. Prodej obecního majetku

13. Různé

14. Rozpočtová změna č.1

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu byla podána připomínka k usnesení č. 15. Paní Vojtová navrhuje opravit nepřesné označení nemovitosti a pozemku. Usnesení č. 15 ze ZO 2/2015 zůstává v platnosti. Bude vyvěšen nový záměr na prodej stavební parcely č.53 na níž je budova č. p. 6, v k.ú. Chrášťovice.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání a to včetně upřesnění usnesení č. 15 ze ZO 2/2015.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) Informace starosty obce

 • Dne 26. 2. 2015 proběhla kontrola projektu rybník Nový. Vyhodnocení kontroly – bez závad.

 • SMOOS zaslal obci Chrášťovice smlouvu na bezúplatný převod nemovitých věcí (lavičky a venkovní vývěska). Pořizovací cena nemovitých věcí byla 88.994 Kč.

 • Starosta obce navrhl, aby se obec Chrášťovice stala členem Spolku pro obnovu venkova.

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje začlenění obce Chrášťovice do Spolku pro obnovu venkova.

Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 3 (Vojtová, Kůlová, Kopta)

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

6) Schválení rozpočtu na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 visel na elektronické i úřední desce od 23. 2. 2015 do 12. 3. 2015 a nebyla vůči němu vznesena žádná připomínka.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočet na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7) Nákup knížek do obecní knihovny

Knihovnice žádá zastupitelstvo, aby se do obecní knihovny nakoupily knihy za částku 3.000 Kč. Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uvolnění částky 3000 Kč na nákup knih do obecní knihovny.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) Umístění skládky bioodpadu

Obec Chrášťovice musí v souladu s platnou legislativou určit místo pro skládku bioodpadu. Starosta navrhuje zřídit skládku bioodpadu „za lagunou“, v kú Chrášťovice, parcelní číslo 3454KN.

Návrh usnesení č. 7 :

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje vytvoření skládky bioodpadu v kú Chrášťovice, p. č. 3454KN.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9) Žádost SDH Chrášťovice

SDH Chrášťovice žádá o zproštění nájmu za sál za Výroční valnou hromadu, dále žádá o zproštění nájmu za kuchyňku při masopustním průvodu a žádá o zproštění nájmu za sál při konání Vánočního turnaje ve stolním tenise. Zproštění uvedených nájmů platí pro rok 2015. SDH zároveň předložil výčet vynaložených nákladů na pouťové oslavy. Žádá, aby se na nich obec finančně podílela. Zastupitelstvo navrhuje proplácet skutečně vynaložené náklady na nedělní pouťové oslavy.

Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Chrášťovice o zproštění nájmu za tyto akce: Výroční valná hromada (nájem sálu), masopustní průvod ( nájem za kuchyňku), turnaj ve stolním tenise (nájem za sál) a proplacení nákladů spojených s nedělními pouťovými oslavami. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) Obecní spolky

Starosta obce navrhuje příspěvek na činnost obecních spolků 5.000 Kč pro každý spolek.

Návrh usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost obecních spolků ve výši 5.000 Kč pro každý spolek.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1 (Vojtová)

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11) Stanovení ceny vodného na rok 2015

Starosta obce předložil dopis od firmy ČEVAK se stanovenou cenou vodného a poplatku za vodoměr pro rok 2015 dle schválené aktualizace vyhlášky 428/2011, která určuje pravidla cenotvorby.

2014 – paušální platba 420 Kč/vodoměr/ rok; cena vodného 33,58 Kč/m3 bez DPH

2015 – paušální platba 300 Kč/vodoměr/ rok; cena vodného 36,08 Kč/m3 bez DPH

Návrh usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje cenu vodného a poplatek za vodoměr dle požadavku fi ČEVAK na základě schválené aktualizace vyhlášky 428/2011.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12) Prodej obecního majetku

Záměr na směnu pozemků s p. ████ dle usnesení č. 10 ze ZO č. 2/2015 byl řádně vyvěšen. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil, nyní starosta nechá vypracovat smlouvu.

13) Různé

- Pan ████ žádá o odkoupení obecního pozemku, část p. č. KN 167/1 a část p.č. KN 2163/2 (dle dodaného nákresu) sousedícího s jeho pozemkem.

Návrh usnesení č.11

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části p. č. KN 167/1 a části p. č. KN 2163/2.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

- Starosta přečetl dopis p. ████ ze dne 5.3. 2015 a dále také dopis pana ████ ze dne 11.3. 2015.

  1. Rozpočtová změna č. 1

  Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 1

  Návrh usnesení č. 12:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 1

  Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 12 bylo schváleno.

   

   

  Zasedání ukončeno ve 22:05 hod

  Zápis byl vyhotoven dne: 20.3. 2015

  Zapisovatel: Pavlína Kůlová

   

  Ověřovatelé: Pavel Vojta …..................................................... …dne: ….....................................

   

  Roman Vodák ….....................................................dne:........................................

   

  Starosta: Josef Blatský:...........................................................dne:.........................................