Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.04/2015

Verze pro tiskPDF verze

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 4/2015

 

konaného dne 8. 4. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Ing. Pavlína Kůlová, Ing. Kamil Lojík, Pavel Vojta, Markéta Vojtová

 

Omluveni: Roman Vodák

Hosté: Gabriela Blatská, Pavel Duběda

 

 1) Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:10 hodin. 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miloslava Koptu a Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

 

Návrh usnesení č. 1

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu M. Koptu a Ing. Lojíka a zapisovatelkou M. Vojtovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

3)Schválení navrženého programu

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení č.2

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

 

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení navrženého programu

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

5. Informace starosty

6. Zpráva kontrolního výboru

7. Vodojem

8. Žádost ČSŽ Chrášťovice

9. Vyhodnocení vyvěšených záměrů

10. Různé

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

  

 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

 

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

 

Návrh usnesení č. 3:

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 5) Informace starosty obce

 

 • Úřední hodiny obecního úřadu jsou od 1.4. 2015 přesunuty na pondělí mezi 18 – 20 hod. Tato změna je z důvodu vysoké návštěvnosti občanů na OÚ v pondělních odpoledních hodinách.

 • Obec dostala povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 • Byla upravena levá strana cesty k „laguně“ kde myslivecké sdružení Kamená a spolek včelařů vysázeli také stromky.

 • byla podepsána smlouva s firmou Hydro@kov na akci „Obnova místní komunikace Chrášťovice“

 • Přijde objednaných 20 kompostérů z projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji, SMOJK na ně dostal dotaci ve výši 90%, zbytek (cca 200,- Kč) budou doplácet občané. Starosta vyhlásí informaci o možnosti pronájmu těchto kompostérů. Pokud se přihlásí více zájemců, dojde k losování. Tyto kompostéry budou až do roku 2021 majetek SMOJK, poté přejdou do vlastnictví obce.

 • Probíhá výběrové řízení na pozici údržbář, o tuto pozici zatím není velký zájem.    

  1. Zpráva kontrolního výboru

  Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu prověřit vhodné využití obecního lesa u rybníka Nový, který je přerostlý.

  Kontrolní výbor navrhuje stanovit pravidla ohledně příští potencionální směny, prodeje nebo koupě obecních pozemků.

  7) Vodojem

  Starosta se sešel s panem Kacovským, který spolupracoval s bývalým zastupitelstvem na projektu stavby obecního vodojemu. Pan Kacovský nabídl obci vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení. Starosta navrhuje nechat panu Kacovskému vypracovat tuto dokumentaci společně s hlavním rozvodem vody v obci.

  Návrh usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje vypracování projektu na výstavbu vodojemu současně s hlavním rozvodem vody panem Kacovským.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 4 bylo schváleno.

   

   1. Žádost ČSŽ Chrášťovice

   Místostarostka jako předsedkyně ČSŽ v Chrášťovicích přednesla žádost o dotaci ve výši 6 959,- Kč na již tradiční akci „Přátelské posezení seniorů“, které se uskutečnilo 28.3. 2015 v místním KD. Z této částky budou uhrazeny náklady na občerstvení, které měli senioři zdarma a kytičky pro seniorky.

   Návrh usnesení č.5 :

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ČSŽ ve výši 6 959,- Kč

   Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

   Usnesení č. 5 bylo schváleno.

    

    9) Vyhodnocení vyvěšených záměrů

    

   Na vyvěšené záměry se přihlásili pouze původní zájemci. Pan ████ nyní nechá vypracovat geometrický plán na koupi části pozemku, dle své žádosti.

    

    1. Různé

    Přijde cca 200 stromků, budou vysázeny u rybníka Nového.

    Zasedání ukončeno ve 21:13 hod.

    Zapisovatelka: Markéta Vojtová

    Zápis byl vyhotoven dne: 17.4. 2015

     

    Ověřovatelé: Ing. Kamil Lojík............................................................... dne: ….....................................

     

    Miloslav Kopta................................................................ dne: ….....................................     

    Starosta: Josef Blatský …...................................................................... dne: ….....................................

     

    Tento zápis je anonymizován z důvodu ochrany os. údajů.

     

    Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu: 24. 4. 2015