Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.05/2014

Verze pro tiskPDF verze
 
 
 
Zápis č.: 2014-05
ze zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice
konaného dne 22.05.2014 od 20:00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích
 
 
Přítomni: Blatský Josef, Hoch Vladimír, Hoštička Vladimír, Komrska Stanislav, Ing. Kučera Václav, Vojta Pavel, Ing. Zachoval Jiří
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva obce konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 20:03 hodin.
 
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovale
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hoštičku a pana Ing. Jiřího Zachovala, a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hoštičku a pana Ing. Jiřího Zachovala a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Zdrželi se: 2 ( Hoštička, Zachoval)
Usnesení č.1 bylo schváleno.
 
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta podává návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o projednání pronájmu pozemku pana Aloise Mayera. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
02) Informace starosty obce
03) Zpráva finančního výboru
04) Žádost Českého svazu žen Chrášťovice
05) Smlouva s firmou Eko-kom na zpětný odběr odpadů
06) Výběrové řízení
07) Projednání závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2013
08) Pronájem pozemku od pana Aloise Mayera
09) Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.2 bylo schváleno.
 
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvu byl předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné další připomínky, návrhy ani doplnění.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.3 bylo schváleno.
 
02) Informace starosty obce
Přehled získaných grantů Jihočeského kraje:
50 tis.Kč na opravu autobusové zastávky v Klínovicích
20 tis.Kč na oslavy 130. výročí založení hasičského sboru
20 tis.Kč na vybavení klubovny
Z programu obnovy Venkova Jihočeského kraje získala obec příspěvek ve výši 150 tis.Kč na opravu vjezdů do požární zbrojnice.
Na rybníku Novém byly zastaveny práce a probíhá jednání o konečném vyúčtování akce.
Byly zahájeny práce na opravě státní komunikace před požární zbrojnicí a na místních komunikacích k čp.3 a k čp29.
Od 1.5.2014 nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Marie Vojtíková.
03) Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru, pan Pavel Vojta přednesl zprávu o hospodaření obce za měsíc duben 2014. Ke zprávě nebyly učiněny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.4 bylo schváleno.
 
04) Žádost Českého svazu žen Chrášťovice
Základní organizace ČSŽ podala žádost o finanční příspěvek ve výši 6.300 Kč na úhradu nákladů při setkání důchodců.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 6.300 Kč ZO ČSŽ Chrášťovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.5 bylo schváleno.
 
05) Smlouva s firmou Eko-kom
Firma Eko-kom zajišťuje v obci zpětný odběr vytříděného odpadu. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Firma předložila nový návrh smlouvy na další období.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Eko-kom.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.6 bylo schváleno.
 
 
06) Výběrové řízení
Na akci: „Oprava chodníku a vjezdu do požární zbrojnice“ obdržela obec dotaci ve výši 150 tis.Kč, spoluúčast obce bude činit dalších min. 150 tis. Kč. Byly obeslány tři firmy, aby podaly nabídku na zhotovení prací.
Návrh na usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Znakon Sousedovice jako dodavatele akce, za nabídnutou cenu 303 105,00 Kč (vč. DPH).
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.7 bylo schváleno.
 
07) Závěrečný účet a roční účetní závěrka za rok 2013
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2013 a roční účetní závěrku za rok 2013.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a hospodářský vysledek ve výši 609 107,44 Kč převádí na účet zisku minulých let.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.8 bylo schváleno.
 
08) Pronájem pozemku pana Aloise Mayera
Pan Alois Mayer požaduje nájemné za pozemek na kterém leží místní komunikace před Lukešů a to zpětně za tři roky. Zastupitelstvo obce požaduje zpracování právního názoru na tuto situaci.
Návrh usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit kvalifikovaný právní názor ohledně nároku a výši pronájmu.
09) Různé
Projednání programu oslav 130. výročí založení hasičského sboru.
Pan Pavel Vojta navrhuje umístění zrcadla na křižovatku u autobusové zastávky.
 
 
Zasedání ukončeno ve 21:14 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 26.05.2014
Zapisovatel: Ing. Václav Kučera
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Hoštička : ............................................ dne: ..............................
 
               Ing. Jiří Zachoval : ................................................... dne: ..............................
 
 
      Starosta: Stanislav Komrska: : ......................................... dne: ..............................