Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.06/2014

Verze pro tiskPDF verze
 
Zápis č.: 2014-06
ze zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice
konaného dne 9.7.2014 od 20:00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích
 
 
Přítomni: Blatský Josef, Hoch Vladimír, Hoštička Vladimír, Komrska Stanislav, Ing. Kučera Václav, Vojta Pavel, Ing. Zachoval Jiří
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva obce konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 20:18 hodin.
 
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovale
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hocha a pana Pavla Vojtu, a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Vladimíra Hocha a pana Pavla Vojtu a zapisovatelem pana Ing. Václava Kučeru.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Zdrželi se: 2 ( Hoch, Vojta)
Usnesení č.1 bylo schváleno.
 
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta podává návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o projednání došlých žádostí, podání žádosti na MMR na obnovu místní komunikace a o stanovení počtu členů nově voleného obecního zastupitelstva.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
02) Informace starosty obce
03) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
04) Rozpočtový výhled
05) Úprava místní komunikace
06) Prodej a směna obecního majetku
07) Žádost pana Vladimíra Hoštičky
08) Žádost pana Josefa Sýkory
09) Žádost MAS LAG Strakonicko

10) Podání žádosti do výzvy MMR na opravu MK.

11) Stanovení počtu členů nově voleného obecního zastupitelstva.
12) Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.2 bylo schváleno.
 
01) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvu byl předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné další připomínky, návrhy ani doplnění.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.3 bylo schváleno.
 
02) Informace starosty obce
Starosta obce podává zprávu o dokončených akcích v uplynulém období:
- Oprava požární zbrojnice celkovým nákladem 145 tis.Kč, dotace z Grantu Jč.Kraje činila 70 tis.Kč. Oprava vjezdů do požární zbrojnice celkovým nákladem 302 tis.Kč, dotace z Programu obnovy venkova činila 150 tis.Kč. Oprava místních komunikací celkovým nákladem 361 tis.Kč, dotace SZIF činila 298 tis.Kč. Dále byla uskutečněna oprava komunikace II.třídy v prostoru před hasičskou zbrojnicí nákladem 508 tis.Kč, kterou plně financoval Jihočeský kraj. Všechny tyto akce se podařilo dokončit před oslavami 130. výročí založení hasičského sboru. Starosta obce hodnotí průběh oslav jako zdařilý a děkuje všem, kteří se na přípravách podíleli, za důstojnou reprezentaci obce.
- Práce na rybníku Novém stále stojí, probíhá jednání s dodavatelem o skutečném objemu provedených prací.
- Byla podána žádost o závěrečné vyúčtování opravy budovy obecního úřadu na SZIF.
- V současnosti jsou podané žádosti na opravu střechy kulturního domu, opravu místní komunikace na Doubravici a na zateplení fasády kulturního domu.
- Bude provedena oprava místní komunikace k čp.55 (Na Kolíné), buďto čerstvou frézovanou drtí, která má lepší vlastnosti, objevila se ještě další možnost, požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu této komunikace v rámci škod po přívalových deštích v červnu r. 2013, obec této možnosti využije a v případě kladného výsledku by se zde položil nový koberec.
03) Projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2013
Starosta obce předložil zprávu auditorky o přezkumu hospodaření obce za rok 2013.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.4 bylo schváleno.
 
04) Rozpočtový výhled na roky 2015-2016
Obec musí mít sestaven rozpočtový výhled hospodaření minimálně na dva roky dopředu. Obec v současnosti nemá žádné dlouhodobé závazky.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2015-2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.5 bylo schváleno.
 
05) Úprava místní komunikace u čp.34
Majitelka uvedené nemovitosti si opakovaně stěžuje na zhoršení podmínek v nemovitosti po položení nového povrchu. Obec zajistí odříznutí okraje komunikace, majitelka si zajistí odizolování zdi a poté bude provedeno dokončení opravy komunikace.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výše uvedené opravy místní komunikace.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 1 ( Hoch)
Zdržel se: 1 ( Zachoval)
Usnesení č.6 bylo schváleno.
 
06) Prodej a směna obecního majetku
Pan Ing. Václav Kučera podal žádost o odprodej obecního majetku, pozemku parc.č.: 2192/24 o výměře 30 m2, pozemku parc.č.: 2192/25 o výměře 3 m2 a pozemku parc.č.: 148/22 o výměře 162 m2, vše katastrální území Chrášťovice.
Záměr na odprodej obecního majetku byl řádně zveřejněn v době od:14.5.2014 do: 25.6..2014
Obec má na pozemcích pana Ing. Václava Kučery parc.č.: 150/2, část o výměře 27 m2 a pozemku parc.č.: 149, část o výměře 34 m2, a pozemek parc.č.: 148/27 o výměře 287 m2, vše katastrální území Chrášťovice, místní komunikaci.
Výše uvedené pozemky budou ve stejných výměrách směněny a rozdíl o výměře 153 m2 bude obcí odkoupen od Ing.Václava Kučery za cenu 100 Kč/m2.
Návrh na usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a směnu obecního majetku, pozemku parc.č.: 2192/24 o výměře 30 m2, pozemku parc.č.: 2192/25 o výměře 3m2 a pozemku parc.č.: 148/22 o výměře 162 m2, vše v KÚ Chrášťovice.

Směna bude o výměře 195 m2, odkup od Ing.V.Kučery o výměře 153 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Zdržel se: 1 ( Kučera)
Usnesení č.7 bylo schváleno.
 
07) Žádost pana Vladimíra Hoštičky
Pan Vladimír Hoštička žádá o pronájem obecního majetku, pozemku parc.č.: 3342 o výměře 35798 m2, katastrální území Chrášťovice (jedná se o pozemek u Slatiny) na dobu 5 let. Pronájem pozemku musí být řádně zveřejněn.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem obecního majetku, pozemku parc.č.: 3342 o výměře 35798 m2, katastrální území Chrášťovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Zdržel se 1 ( Hoštička)
Usnesení č.8 bylo schváleno.
 
08) Žádost pana Josefa Sýkory
Pan Josef Sýkora žádá o odprodej starých nepotřebných tašek, uskladněných na půdě obecního úřadu z bývalé střechy.
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Josefa Sýkory. Tašky budou poskytnuty za jejich vyklizení z prostoru, kde jsou uskladněny, včetně těch nepoužitelných.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.9 bylo schváleno.
 
09) Žádost MAS LAG Strakonicko
Místní akční skupina žádá o přípěvek na činnost v letošním roce, protože s koncem jednoho plánovacího období a začátkem dalšího dochází k výpadku ve financování činnosti. MAS pomáhá obcím s přípravou a vyřizováním žádostí o dotace.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek na činnost MAS LAG Strakonicko ve výši 5 tis.Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.10 bylo schváleno.10) Podání žádosti na opravu místní komunikace p.č. 3381 k.ú.Chrášťovice, část k R.Vodákovi.

Obec chce využít výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v r. 2013 a podat žádost na opravu uvedené MK.

Návrh na usnesení č.11:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na opravu části místní komunikace p.č. 3381 k.ú. Chrášťovice, v rámci výzvy MMR na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v r. 2013.

Výsledek hlasování: Pro: 7

Usnesení č. 11 bylo schváleno.11) Stanovení počtu členů nově voleného obecního zastupitelstva.

Pro komunální volby, konané ve dnech 10. - 11. října 2014, musí být stanoven počet čenů nově voleného obecního zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 12:

Zastupitelstvo obce stanovuje, pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. - 11. října 2014, počet členů zastupitelstva obce 7 (sedm).

Výsledek hlasování : Pro: 7

Usnasení č. 12 bylo schváleno.
 
12) Různé
- Na podanou žádost na změnu přednosti na křižovatce u autobusové zastávky bylo vydáno zamítavé stanovisko, obec tedy podala žádost na odbor dopravy MÚ Strakonice o umístění dopravního zrcadla do prostoru křižovatky.

- Starosta připomenul blížící se termín veleb do obecních uzastupitelstev, je nutné, zabývat se návrhem kandidátů na jeho nové složení.
 
Zasedání ukončeno ve 21:39 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 14.07.2014
Zapisovatel: Ing. Václav Kučera
 


Ověřovatelé: Vladimír Hoch : ............................................... dne: ..............................
 
                      Pavel Vojta : ................................................... dne: ..............................
 
 
      Starosta: Stanislav Komrska: : .................................. .... dne: ..............................