Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.08/2014

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 08/2014

konaného dne 12. 11. 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová

Hosté: Gabriela Blatská, Stanislav Komrska, Václav Kůla,

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:40 hodin.

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Romana Vodáka a pana Miloslava Koptu a zapisovatelkou paní Pavlínu Kůlovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu R. Vodáka a M. Koptu a zapisovatelkou P. Kůlovou.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

1) Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále starosta navrhl rozšířit program jednání.

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

1) Zahájení

2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

4) Volba členů kontrolního výboru

5) Volba členů finančního výboru

6) Informace starosty obce

7) Zimní údržba obecních komunikací

8) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

9) Žádosti občanů

10) Žádost o schválení rozpočtového opatření

11) Obnova krajinných prvků

12) Zpráva předsedy finančního výboru

13) Schválení změny rozpočtového opatření v kompetenci starosty.

14) Různé

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

 

2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

3) Volba členů kontrolního výboru

Členka zastupitelstva P. Kůlová navrhuje zvolit členy kontrolního výboru pana K. Lojíka a paní S. Zachovalovou.

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje za členy kontrolního výboru pana K. Lojíka a paní S. Zachovalovou.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

 

4) Volba členů finančního výboru

Člen zastupitelstva P. Vojta navrhuje zvolit členy kontrolního výboru pana M. Koptu a pana V. Benedikta.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje za členy finančního výboru pana M. Koptu a pana V. Benedikta.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

 

5) Informace starosty obce

a) Starosta přednesl zastupitelstvu zprávu o revizi pojištění obecních budov

b) Starosta J. Blatský a místostarostka M. Vojtová převzali dne 10. 11. 2014 obecní účet v Komerční bance od bývalého starosty pana S. Komrsky. Zůstatek na účtu ke dni 10. 11. 2014 činil 2 294.839,54 Kč.

c) Předávání agendy obce od p. S. Komrsky stále probíhá

d) Již schválená dotace 11/014/3212a/231/003132 na obnovu budovy obecního úřadu vyžaduje zřízení dvou nových pracovních míst. Starosta a místostarostka budou kontaktovat SZIF a zjistí přesné požadavky vyplývající ze schválené žádosti o výše zmíněnou dotaci.

e) Bylo přivezeno a složeno uhlí pro kulturní dům v Chrášťovicích

f) Pan J. Diviš vrátil obecní lešení, které mu bylo zapůjčeno. Smluvní půjčovné činí 50.925 Kč. Obec Chrášťovice dluží p. Divišovi 10.000 Kč za vzniklé škody (odsouhlaseno zastupitelstvem – viz zápis 01/2014). O tuto částku bude půjčovné poníženo. Starosta navrhuje ponížit půjčovné o 20.000 Kč za provedené služby obci (odvoz materiálu)

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice navrhuje ponížit půjčovné za lešení p. Divišovi o částku 20.000 Kč za provedené služby obci.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

6) Zimní údržba obecních komunikací

Starosta navrhuje, aby zimní údržbu obecních komunikací v obci Chrášťovice nadále prováděl pan V. Hoštička a to za stejných podmínek jako v loňském roce, tj. za cenu 600 Kč/hod. Dále starosta navrhuje, aby za stejných podmínek prováděl zimní údržbu obecních komunikací v Klínovicích pan R. Zoch.

Návrh usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavření smlouvy s panem V. Hoštičkou a s panem R. Zochem na provádění zimní údržby komunikací za cenu 600 Kč/ hod. Ve smlouvách budou specifikované úseky, na kterých se bude údržba provádět.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

7) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

Starosta informuje, že od 1. 1. 2015 je agenda převedená ze Strakonic do Českých Budějovic. Starosta navrhuje zařadit do Programu obnovy venkova komunikaci k p. Petrovi Vojtovi č. p. 100. Pan S. Komrska navrhuje zařadit

do programu Obnovy venkova vnitřní omítky a pergolu v obecní budově v Klínovicích. Pan P. Vojta navrhuje vybudovat WC k sálu a kuchyňce a to v prostoru vedle kotelny. Zastupitelstvo přesouvá tento bod na příští jednání.

 

8) Žádosti občanů

a) Pan V. Kůla žádá odstranění, případně přesazení lip rostoucích na obecním pozemku, jak bylo přislíbeno minulým zastupitelstvem.

b) Pan K. Lojík žádá o domluvení termínu k předání protokolu ohledně překopu komunikace. Termín dohodnut se starostou obce p. J. Blatským.

 

 

9) Žádost o schválení rozpočtového opatření č. 6

Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

 

10) Obnova krajinných prvků

Starosta pan J. Blatský informuje o aktuálním stavu pozemku po vytěžení tůňky. Vytěžená zemina je dočasně skladovaná na vedlejším pozemku na základě povolení obecního úřadu Chrášťovice z 25. 6. 2013. Následně bylo 4. 7. 2014 písemně dohodnuto, že zemina bude využita k vyrovnání terénu. Dle písemného rozhodnutí MÚ Strakonice musí být dotčené pozemky po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

 

 

 

11) Zpráva finančního výboru

Pan Pavel Vojta přednesl zprávu o kontrole hospodaření obce za měsíc říjen 2014. Žádné připomínky ani návrhy k přednesené zprávě nebyly podány.

 

 

12) Schválení rozpočtového opatření v kompetenci starosty

Zastupitelstvo navrhuje schválit rozpočtové opatření v kompetenci starosty ve  výši  250.000 Kč na jednu položku.

Návrh usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice stanovuje maximální výši rozpočtového opatření v kompetenci starosty na 250.000 Kč na jednu položku.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

13) Různé

a) Pan S. Komrska přednesl podrobnou zprávu o získaných dotacích a obecních investicích za uplynulé volební období 10/2010 – 10/ 2014.

b) Pan S. Komrska navrhuje odměnu 5.000 Kč p. Vojtíkové k životnímu jubileu.

Návrh usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje odměnu pro p. Vojtíkovou ve výši 5.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdrželi se 2

Usnesení č. 10 nebylo schváleno.

 

c) Paní M. Vojtová informuje o nové vyhlášce o odpadech s platností od 1. 1. 2015

d) Zastupitelstvo navrhuje, aby byla uzavřena s p. Vojtíkovou smlouva o provedení úklidových prací

v rozsahu 50 hodin za smluvní mzdu 5000 Kč.

Návrh usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavřít s p. Vojtíkovou smlouvu o provedení úklidových prací v rozsahu 50 hodin za smluvní mzdu 5000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 22:10 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2014

Zapisovatel: Pavlína Kůlová

 

 

 

Ověřovatelé: Roman Vodák : .........................………. dne: ..............................

 

 

Miloslav Kopta : ................................. dne: ..............................

 

 

 

Starosta: Josef Blatský : ....................................... dne: ..............................

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :