Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.10/2014

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 10/2014

konaného dne 29. 12. 2014 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích 

Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 18:44 hodin. 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Romana Vodáka a paní Pavlínu Kůlovou a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu R. Vodáka a P. Kůlovou a zapisovatelkou M. Vojtovou.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

  1. Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále starosta navrhuje rozšířit program zasedání.

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

4. Informace starosty

5. Rozpočtová změna č. 8

6. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů

7. Žádost p. Kamila Lojíka

8. Program obnovy venkova 2015

9. Různé

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno  

2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

3) Informace starosty obce

a) obci byla vyplacena dotace SZIF na opravu obecního úřadu ve výši 1 743 501,- Kč 

b) obci byla vyplacena dotace MMR na opravu střechy KD ve výši 1 032 871,-

4) Žádost o schválení rozpočtového opatření č. 8

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky. Z důvodu neustálého zvyšování ceny Technických služeb za odvoz a likvidaci odpadů, navrhuje zvýšit poplatek z původních 400,- Kč na 500,- Kč.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Žádost p. X

Pan X podal žádost o odkup částí obecních parcel KN 3446, KN 2197/4 a KN 2197/1 v k.ú. Chrášťovice. Pokud zastupitelstvo bude souhlasit s odprodejem, nechá vypracovat geometrický plán.

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo schvaluje záměr na odprodej částí obecních pozemků. Ten bude vyvěšen až po vypracování geometrického plánu, který nechá vypracovat p. X.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1 (K. Lojík)

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

7) Program obnovy venkova 2015

Starosta seznámil zastupitelstvo s havarijním stavem topného systému v KD v Chrášťovicích a navrhuje, aby byla upřednostněna žádost o dotaci na opravu topení. V Programu rozvoje obce není v neinvestičních akcích obsažena oprava kulturního zařízení v Chrášťovicích , proto navrhuje ho o toto rozšířit.

Návrh usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zařadit do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 projekt na výměnu topení v sále a rozšířit v Programu rozvoje obce neinvestiční akce o opravu kulturního zařízení v Chrášťovicích.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

8) Různé

a) Dotaz pana  X  na stav ve věci Návrhu na zatrubnění kanalizace v obci Chrášťovice před

č.p. 72 a 82.

Starosta se se situací seznámí a poté bude informovat zastupitelstvo.

b) Žádost SDH o zakoupení izolace na vrata do hasičárny v přibližné výši 3 000,- Kč. Zateplení

provedou členové SDH svépomocí.

Návrh usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zakoupení izolace na vrata hasičárny.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

c) Žádost p. X a p. Y o vytěžení polomového dřeva v k.ú. Chrášťovice z obecních lesů u Slatinky

a pod hrází rybníka Nového. Na základě žádosti bude i pro případné další zájemce uděláno veřejné

oznámení.

Návrh usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na vytěžení polomového dřeva.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Zasedání ukončeno ve 20:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2015

Zapisovatel: Markéta Vojtová

Tento zápis je anonymizovaný z důvodu ochrany osobních údajů.

  

 

Ověřovatelé: Roman Vodák : ................................……. dne: .............................. 

 

Pavlína Kůlová : ....................................... dne: .............................. 

  

Starosta: Josef Blatský : ....................................... dne: ..............................

 

Vyvěšeno na úřední desce: 7.1.2015

Sejmuto z úřední desky: 25.1.2015