Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.2/2015

Verze pro tiskPDF verze
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 2/2015
konaného dne 18. 2. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích
 
Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová
Hosté: Gabriela Blatská, Pavel Duběda, Jaroslav Vaněček, Pavel Vojta st.

 
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo
 
 
bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7
 
 
členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:06 hodin.
 
 
 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 
 
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miloslava Koptu a paní
 
 
Pavlínu Kůlovou a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.
 
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu M. Koptu a P. Kůlovou a zapisovatelkou M. Vojtovou.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2 (Kopta, Kůlová)
Usnesení č. 1 bylo schváleno
 
3)Schválení navrženého programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále starosta navrhuje rozšířit program zasedání.
Návrh usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:
 
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení navrženého programu
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
5. Informace starosty
6. Vytvoření 2 pracovních míst
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
9. Vyhodnocení výběrového řízení „Obnova místní kom.v obci Chrášťovice“
10. Směna pozemku u příjezdu ke KD a koupě pozemku pro přístup k vodojemu
11. Směrnice a Jednací řád zastupitelstva
12. Došlé žádosti
13. Granty Jihočeského kraje
14. Různé
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 
4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
 
5) Informace starosty obce
 • p. Vacíková podala žádost o dotaci na klubovnu v Klínovicích
 • honební společnost Tisovík přislíbila příspěvek ve výši 3000,-Kč na nákup stromků k vysazení na území obce a honebního společenstva Tisovík
 • rozvod topení v sále je možné udělat z různých materiálů, měď nebo uhlíková ocel
 • ČEVAK namontoval nové čerpadlo do vrtu CH 2*
 • krajský pozemkový úřad zahájil stavební řízení na polní cestu C2 Klínovice - Velké jezero v délce 520 m, na polní cestu C8 Klínovice - Únice zastávka v délce 1 074m a na polní cestu C12 Malé a Velké jezero délky 203m
 • starosta nechal zpracovat nabídku na veřejné osvětlení kolem cesty k Vodákům, navrhuje před asfaltováním cesty položit pouze přípojku vody a elektřiny k vodojemu a s veřejným osvětlením počkat až na vyhlášení dotace
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje položení přípojky vody a elektřiny před asfaltováním komunikace k Vodákům. S veřejným osvětlením se počká na vyhlášení příslušné dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1(Vodák)
Usnesení č. 4 bylo schváleno
 
6) Vytvoření 2 pracovních míst
Při podání žádosti o dotaci na Opravu budovy obecního úřadu v roce 2012 obec přislíbila vytvoření 2 pracovních míst do šesti měsíců od proplacení dotace. Ta byla proplacena v prosinci 2014.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje vytvoření dvou pracovních míst.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
 
7) Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2015 ve výši 3 205 tisíc Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Nyní bude vyvěšen k připomínkám.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
 
8) Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
Při zpracování rozpočtu vycházíme z rozpočtového výhledu, který se sestavuje na období dvou až pěti let. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na období 2016 – 2018.
Návrh usnesení č.7 :
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
 
9) Vyhodnocení výběrového řízení „Obnova místní kom.v obci Chrášťovice“
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím hodnotící komise. Hodnotící komise doporučuje zadavateli, tj. obci Chrášťovice, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova místní komunikace v obci Chrášťovice“ s firmou HYDRO@KOV s.r.o., která nabídla celkovou cenu 833 555,- včetně DPH. (Protom Strakonice s.r.o. 845738,- a Znakon a.s. 880 333,-)
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova místní komunikace v obci Chrášťovice“ s firmou HYDRO@KOV s.r.o. za cenu 833 555,- včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se: 1(Vojta)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 
10) Směna pozemku u příjezdu ke KD a koupě pozemku pro přístup k vodojemu
- Starosta obce se dohodl s panem X na koupi parcely KN 3382/2 za cenu 17 700,- Kč. Obec tento pozemek potřebuje pro přístup k pozemku s plánovaným vodojemem. Zároveň bude p. X zrušeno věcné břemeno chůze a jízdy z parcely KN 3382.
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi parcely KN 3382/2 za cenu 17 700,- Kč a zrušení věcného břemene chůze a jízdy z parcely KN 3382.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
 
- Přístupová cesta ke kotelně kulturního domu v Chrášťovicích je příliš úzká, aby tam zajel nákladní automobil s uhlím apod, proto se starosta obce dohodl s majitelem sousedního pozemku, panem X, na jejím rozšíření. Pan X je ochoten směnit pozemek p.č.2193/1 o výměře 10 m2 za pozemek p.č. 2193/2 o výměře 48m2 .
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu pozemků p.č. 2193/1 a 2193/2
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
 
11) Směrnice a Jednací řád zastupitelstva
Starosta obce přednesl návrh směrnice pro provádění výběrových řízení,Soubor vnitřních směrnic, Směrnici o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Spisový a skartační řád obce.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje směrnici na provádění výběrových řízení a soubor vnitřních směrnic, Směrnici o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,Spisový a skartační řád obce a Jednací řád zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
 
12) Došlé žádosti
- AMK Pačejov žádá o povolení průjezdu obcí při Rallye Pačejov 2015 dne 8.8.2015. Rychlostní zkouška bude v úseku: Třebohostice – Chrášťovice – Láz – Leskovice.
Návrh na usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice souhlasí s navrhovaným průjezdem obcí při rychlostní zkoušce při Rallye Pačejov 2015 dne 8.8.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č.12 bylo schváleno.
 
- Pan X  žádá o prodej parcely KN 108/5 v k.ú. Chrášťovice a parcely KN 2161/1 v k.ú. Chrášťovice. Zastupitelstvu obce není z žádosti jasné o jakou část parcely PK 2161/1 má pan X zájem.
Návrh usnesení č.13
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji parcely KN 108/5 v k.ú. Chrášťovice o výměře 163m2
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na prodej parcely PK 2161/1 o výměře 489 m2
Výsledek hlasování: Pro: 1(Vojta), Proti: 4, Zdrželi se: 2 (Kopta, Vodák)
Usnesení č. 14 nebylo schváleno.
 
- Pan  X žádá o prodej části nemovitosti č.p.6. Jedná se o cca 650 m2. Tento objekt prodal obci z důvodu plánované stavby nového multifunkčního objektu, ta ale nebyla zatím realizovaná, objekt chátrá. Chtěl by ho zrekonstruovat a využívat k trvalému bydlení. Nabízí také směnu horní části parcely za 1 ha jiného pozemku, pokud by to pro obec bylo zajímavější. Stodola a část dvora by zůstala obci.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na prodej a směnu pozemku č.p.6 v obci Chrášťovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1 (Blatský), Zdrželi se: 2 (Lojík, Kůlová)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
 
13) Granty Jihočeského kraje
Starosta obce informuje o možnosti žádat o dotace z grantů Jihočeského kraje na bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích a na podporu jednotek SDH. Spoluúčast obce by byla 20 - 30 %
 
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádostí o grant Jihočeského kraje do programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje a do programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
 
  1. Různé
  • dopis p. X

  • p. X upozorňuje na velký výskyt koček v obci
  • p. X navrhuje, aby bylo starostovi obce připláceno na telefon. Starosta navrhuje částku 400,- Kč.
  Návrh usnesení č.17:
  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příplatek 400,- Kč na telefon starostovi obce.
  Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (Vojtová, Blatský)
  Usnesení č. 17 bylo schváleno.
   
  Zasedání ukončeno ve 22:35 hod
  Zápis byl vyhotoven dne: 26.2. 2015
  Zapisovatel: Markéta Vojtová
  Tento zápis je anonymizovaný z důvodu ochrany osobních údajů.
   
   
  Ověřovatelé: Miloslav Kopta …..................................................... dne: ….....................................
   
   
   
   
  Pavlína Kůlová …...................................................... dne:........................................
   
   
   
   
  Starosta: Josef Blatský: …............................................................... dne:.........................................