Mobilní rozhlas

Zápis Zastupitelstva obce č.6/2015

Verze pro tiskPDF verze

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 6/2015

 

konaného dne 30.6. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v ChrášťovicíchPřítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Ing. Pavlína Kůlová, Ing. Kamil Lojík, Pavel Vojta, Markéta Vojtová , Roman Vodák

 

Hosté: Gabriela Blatská

1

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:01 hodin.2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miloslava Koptu a Romana Vodáka a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

 

Návrh usnesení č. 1

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu M. Koptu a R. Vodáka a zapisovatelkou M. Vojtovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno3)Schválení navrženého programu

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhuje rozšířit program o Výběrové řízení na přípojku k vodojemu.

 

Návrh usnesení č.2

 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

 

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení navrženého programu

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

5. Informace starosty

6. Výběrové řízení – topení v KD

7. Výběrové řízení – technologické úpravy vody

8. Výběrové řízení – přípojka k vodojemu

9. Rozpočtová změna č. 5

10. Účetní závěrka za rok 2014

11. Závěrečný účet a přijatá nápravná opatření z výsledku přezkoumání hospodaření

12. Smlouvy o zřízení věcného břemene

13. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

14. Komunikace Chrášťovice – Doubravice

15. Různé

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 5) Informace starosty obce

 

 • Začátkem května dodala obec panu █████ beton na zabetonování armatury pod opěrnou zdí, která podpírá přístavbu objektu KD.

 • Starostovi se podařilo dojednat, aby polní pouťovou mši sloužil farář Ing. Petr Koutský

 • Rekonstrukce KD byla z větší části dokončena.    

  1. Výběrové řízení – topení v KD

  Starosta oslovil tři firmy, ohledně rekonstrukce topení v KD. Jejich nabídka zněla:

  Protom Strakonice s.r.o. - 420 626,- Kč s DPH

  Zdeněk Novák – 391 024,- Kč sDPH

  Firma Charvát – 301 151,- Kč s DPH

  Starosta navrhuje zadat zakázku firmě Firma Charvát z důvodu nejnižší nabídky.

  Návrh usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zakázky rekonstrukce topení v KD firmě Firma Charvát.

  Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 4 bylo schváleno.

   7) Výběrové řízení – technologické úpravy vody

   

  Ve výběrovém řízení byly osloveny 3 firmy – Vodárenské technologie s.r.o., Culligan CZ s.r.o. a Aqua Cleer s.r.o.. V zadaném termínu dorazily pouze 2 nabídky a to od firmy Culligan CZ s.r.o. za 347 028,- Kč včetně DPH a od firmy Vodárenské technologie s.r.o. za cenu 415 454,- Kč včetně DPH. Starosta navrhuje podepsat smlouvu s firmou Culligan CZ s.r.o. na základě nejnižší nabídky.

   

  Návrh usnesení č. 5:

   

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zádání zakázky technologické úpravy vody firmě Culligan CZ s.r.o.

   

  Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

   

  Usnesení č. 5 bylo schváleno.

   1. Výběrové řízení – přípojka k vodojemu

   Během prázdnin se bude asfaltovat cesta k Vodákům, je nutné do ní položit přípojky k budoucímu vodojemu. Výkopové práce budou provedeny svépomocí, ohledně přípojek byly osloveny 3 firmy Protom Strakonice s.r.o. - 228 907,-

   Čevak a.s. - 112 293,-

   Firma Charvát – 149 618,-

   všechny ceny jsou včetně DPH. Starosta navrhuje oslovit firmu Čevak a.s. z důvodu nejnižší nabídky.

   Návrh usnesení č. 6 :

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zádání zakázky přípojka k vodojemu firmě Čevak a.s.

   Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

   Usnesení č. 6 bylo schváleno

   9) Rozpočtová změna č.5

   Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtovou změnu č.5

   Návrh usnesení č. 7 :

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 5

   Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

   Usnesení č. 7 bylo schváleno.

    1. Účetní závěrka za rok 2014

    Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2014.

     

    Návrh usnesení č.8 :

    Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2014.

     

    Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

    Usnesení č. 8 bylo schváleno.

     1. Závěrečný účet a přijatá nápravná opatření z výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

     Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

     Návrh usnesení č.9 :

      

     Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

      

     Zastupitelstvo obce Chrášťovice ukládá starostovi Josefu Blatskému přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

      

     Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

      

     Usnesení č. 9 bylo schváleno.

       1. Smlouva o zřízení věcného břemene.

       Zastupitelstvo projednalo předložené smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330022550/001 a č. ZP- 014330023821/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.

       Návrh usnesení č.10 :

       Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce , a.s.

       Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

       Usnesení č. 10 bylo schváleno.

         1. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

         Zastupitelstvo projednalo smlouvu se Státním fondem životního prostředí České republiky na poskytnutí podpory ve výši 90 250,29 Kč na akci „Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 74“

         Návrh usnesení č.11 :

         Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

         Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

         Usnesení č. 11 bylo schváleno.

           1. Komunikace Chrášťovice – Doubravice

           Při zaměření cesty pozemkovým úřadem bylo zjištěno, že část stromů vysázených na dotace, nejspíš zasahuje do komunikace. Z tohoto důvodu chce pozemkový úřad odstoupit od realizace stavby. Zaměstnanci obce vyčistili část cesty mezi Chrášťovicemi a Doubravicí, aby bylo jasné kudy cesta vede. Nyní bude provedeno místní šetření s Pozemkovým úřadem.

            

           Zasedání ukončeno ve 20:04 hod.

            

           Zapisovatelka: Markéta Vojtová

            

           Zápis byl vyhotoven dne: 7.7. 2015

           Ověřovatelé: Roman Vodák............................................................... dne: ….....................................             Miloslav Kopta................................................................ dne: ….....................................

           Starosta: Josef Blatský …...................................................................... dne: ….....................................