Mobilní rozhlas

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 8/2015

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 8/2015

konaného dne 9. 9. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Ing. Kamil Lojík, Miloslav Kopta, Pavel Vojta, Markéta Vojtová , Roman Vodák

Omluveni: Ing. Pavlína Kůlová

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:12 hodin.

 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Kamila Lojíka a pana Romana Vodáka a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Ing. K. Lojíka a R. Vodáka a zapisovatelkou M. Vojtovou.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

3)Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Zahájení

 2. Volba ověřovatelů zápisu

 3. Schválení navrženého programu

 4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

 5. Informace starosty

 6. Žádost ČSOP Makov

 7. Prodej obecních pozemků

 8. Záměr "Dubědovny"

 9. Kotlíkové dotace

 10. Rozpočtová změna č.

 11. Různé

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5) Informace starosty obce

 • probíhá oprava dlažby před hospodou

 • Starosta byl se zástupci pozemkového úřadu na místním šetření na cestě do Doubravice, kde se dohodli na opravě cesty. Pozemkový úřad požáda o dotace na opravu.

 • Na MZE byla podaná žádost o zařazení akce „Vodojem a vodovod Chrášťovice“ do „Seznamu akcí Programu Mze 129250“ Podprogram 129252 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu

 • Chybně zabudovaný kolotoč na dětském hřišti neinstalovala firma Protom Strakonice s.r.o. v rámci dotace, ale obec sama. Je nutné ho někam přesunout, aby mohl být znovu uveden do provozu.

 

  1. Žádost ČSOP Makov

  Makov žádá obec o finanční příspěvek na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov.

  Návrh usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek na provoz Záchranné stanice živočichů Makov.

  Výsledek hlasování: Pro: 0, Proti 6, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 4 nebylo schváleno.

   

   

  7) Prodej obecních pozemků

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání 18.2. 2015 usnesením č.13 schválilo záměr na prodej parcely KN 108/5 v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Na vyvěšený záměr se přihlásil pouze pan ███. Starosta mu nabídl možnost směnit tento pozemek za parcelu č. st. 54. Dle provedeného odhadu je pozemek pana ███ cenější, proto se dohodli, že náklady na převod uhradí obec.

  Návrh usnesení č. 5:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje směnu parcely KN 108/5 za parcelu č. st. 54

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 5 bylo schváleno.

   

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.3.2015 usnesením č. 11 schválilo záměr na prodej části parcely KN 167/1 a části parcely KN 2163/2. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byl pouze ███. Ten nechal vypracovat geometrický plán, který nyní předkládá zastupitelstvu.

  Návrh usnesení č. 6:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2163/4, která vznikla sloučením "dílu a" z parcely KN 167/1 a "dílu b" z parcely KN 2163/2 ███ za cenu dle znaleckého posudku.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 6 bylo schváleno.

   

  8) Záměr "Dubědovny"

  Starosta navrhuje rozšířit vjezd do Dubědovny, srovnat dvůr a vytvořit tam sběrné místo tříděného odpadu. S rozšířením vjezdu zastupitelé souhlasí, ale sběrné místo jim zde nepřijde vhodné.

  Zatím se tedy rozšíří vjezd a udělají nová vrata, protože ta stará již dosloužila a při větším větru se rozpadají.

   

  9) Kotlíkové dotace

  Na přelomu roku 2015/2016 budou moci občané žádat Jihočeský kraj o dotace na výměnu kotlů na pevná paliva. Místostarostka informovala zastupitelstvo o možnosti a podmínkách získat tyto dotace. Kraj žádá obce, aby pomohly informovat občany o této možnosti, případně jim pomohly s žádostí. Zastupitelstvo navrhuje zveřejnit tuto informaci na úřední desce.

   

  10) Rozpočtová změna č.

  Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 8

  Návrh usnesení č. 7:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 8

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 7 bylo schváleno.

   

   

  11) Různé

  Občané Klínovic by chtěli pořídit do místní klubovny tepelné čerpadlo vzduch - vzduch. V současné době vytápí tuto budovu elektrikou, což je značně nákladné a nevyhovující. V sousedních vsích mají s tímto způsobem vytápění dobré zkušenosti. Náklady by byly cca 50 000,-

  Návrh usnesení č. 8:

  Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zakoupení tepelného čerpadla vzduch - vzduch do klubovny v Klínovicích.

  Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

  Usnesení č. 8 bylo schváleno.

   

  P. Vojta upozorňuje na nutnou opravu několika studen v obci a na rozbité veřejné osvětlení u Vlasáků.

  K. Lojík navrhuje zakoupit odpadkové koše k zastávkám a na dětské hřiště.

   

   

  Zasedání ukončeno ve 20:23 hod.

  Zapisovatelka: Markéta Vojtová

  Zápis byl vyhotoven dne: 15.9. 2015

   

  Tento zápis je anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů.

   

   

   

  Ověřovatelé:Ing.K.Lojík..............................................dne: ….....................................

   

   

   

        R.Vodák............................................................... dne: ….....................................

   

   

   

  Starosta:Josef Blatský..................................................dne: ….....................................