Mobilní rozhlas

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 9/2015

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 9/2015

konaného dne 14. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Ing. Kamil Lojík, Miloslav Kopta, Ing. Pavlína Kůlová, Pavel Vojta, Markéta Vojtová , Roman Vodák

Hosté: Mgr. Milena Maroušková, Gabriela Blatská

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:04 hodin.

 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Pavlínu Kůlovou, pana Miloslava Koptu a zapisovatelkou paní Markétu Vojtovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Ing. P. Kůlovou a M. Koptu a zapisovatelkou M. Vojtovou.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se : 2 (Kopta, Kůlová)

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

3)Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje ho rozšířit o dva body.

Návrh usnesení č.2

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Zahájení

 2. Volba ověřovatelů zápisu

 3. Schválení navrženého programu

 4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

 5. Informace starosty

 6. Znak a vlajka obce

 7. Směrnice č. 2/2015

 8. Bioodpad

 9. Prodej pozemku v k.ú. Klínovice

 10. Rozpočtová změna č. 9

 11. Zimní údržba

 12. Škola v Klínovicích

 13. Různé

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5) Informace starosty obce

 • akce „Vodojem Chrášťovice“ byla zařazena do Seznamu akcí Programu Mze 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Bylo nutné podat žádost pouze na vodojem, jinak by akce nemohla být do programu zařazena

 • Čerpadlo v obecní místnosti v Klínovicích je namontované a ve zkušebním provozu

 • starosta podal žádost na Úřad práce o prodloužení smlouvy s ███ o jeden měsíc

 • bude potřeba koupit motorovou pilu na prořez obecních komunikací

 • akce „ÚV Chrášťovice technologické úpravy vody“ byla dokončena

 • v chodbičce u sálu byla vyměněna dlažba

 • v pondělí bude zprovozněno topení v sále, zaměstnanci opravili kotelnu, je nahozená a vybílená

 • na doporučení Krajské hygienické stanice ú.p. Strakonice bylo místní pohostinství vydezinfikováno a je provozuschopné

 

  1. Znak a vlajka obce

  Obec oslovila zástupkyně firmy Alerion s.r.o. Ing. Romana Pecková s nabídkou zhotovení znaku a vlajky obce. Starosta ji pozval na zasedání zastupitelstva, kde předložila svůj návrh. Zastupitelé navrhují seznámit se s návrhy, které již v minulosti byly zpracovány jinou osobou a tuto nabídku zatím nechat otevřenou.

   

   

   1. Směrnice č. 2/2015

   Místostarostka seznámila zastupitele se Směrnicí upravující aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Schválení této směrnice konzultovala obec s Ing. Pacákovou, auditorkou obce, která doporučila její schválení.

   Návrh usnesení č. 4:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Směrnici č.2/2015 obce Chrášťovice (Směrnice upravující aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji).

   Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

   Usnesení č. 4 bylo schváleno.

    

   8) Bioodpad

   Pan Miroslav Diviš nabídl obci bezplatnou oficiální likvidaci biologicky rozložitelných odpadů v jeho kompostárně po dobu min.pěti let. Zajistí nonstop přistavený kontejner na domluveném místě v době od 1.4. do 31.10.každého roku s odvozem dle potřeby.

    

   9) Prodej pozemku v k.ú. Klínovice

   Zastupitelstvo obce na svém zasedání č.7/2015 dne 5.8. 2015 usnesením č.4 schválilo záměr na prodej části parcely KN 55/2 k.ú. Klínovice. Z parcely KN 55/2 LV – 1(obec) se odděluje „díl a“ o výměře 66 m2 , z parcely KN 55/6 (p.███) se odděluje „díl b“ o výměře 3 m2 Z dílu „a“ a „b“ vzniká parcela KN 55/7. Záměr byl řádně vyvěšen. Na vyvěšený záměr se přihlásil pouze pan ███.

   Návrh usnesení č. 5:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje prodej části parcely KN 55/2 za odhadní cenu + znalečné panu ███.

   Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

   Usnesení č. 5 bylo schváleno.

    

   10) Rozpočtová změna

   Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtovou změnu číslo 9.

   Návrh usnesení č.6:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtovou změnu č.9

   Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0

   Usnesení č.6 bylo schváleno.

    

   11) Zimní údržba

   Starosta navrhuje, aby zimní údržbu obecních komunikací v obci Chrášťovice nadále prováděl pan ███ a to za stejných podmínek jako v loňském roce, tj. za cenu 600 Kč/hod. Dále starosta navrhuje, aby za stejných podmínek prováděl zimní údržbu obecních komunikací v Klínovicích pan ███.

   Návrh usnesení č. 6:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavření smlouvy s panem ███ a s panem ███ na provádění zimní údržby komunikací za cenu 600 Kč/ hod. Ve smlouvách budou specifikované úseky, na kterých se bude údržba provádět.

   Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

   Usnesení č. 6 bylo schváleno.

    

   12) Škola v Klínovicích

   Starosta informuje zastupitelstvo o možnosti koupit zpět bývalou školu v Klínovicích. Ta je v havarijním stavu, je možnost získat dotace, využít ji na obecní byty a zároveň oživit toto místo. Zastupitelé si nechali čas na rozmyšlenou.

    

    

   13) Různé

   SDH žádá o opravu motoru hasičské Avie.

   Návrh usnesení č. 7:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje opravu motoru hasičské Avie.

   Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se: 0

   Usnesení č. 7 bylo schváleno.

    

   Pan ███ žádá o možnost zakoupení části pozemku KN 3446 k.ú. Chrášťovice o výměře 410 m2 z důvodu obnovení přístupové cesty pro zemědělskou techniku na jeho pozemek PK 143.

   Návrh usnesení č. 8:

   Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje prodej části pozemku KN 3446 k.ú. Chrášťovice.

   Výsledek hlasování: Pro: 2, Proti 3, Zdrželi se: 2

   Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

   Zastupitelé navrhují vyčistit tento pozemek od křovin a cestu si ponechat ve vlastnictví obce.

    

    

   Zasedání ukončeno ve 21:15 hod.

   Zapisovatelka: Markéta Vojtová

   Zápis byl vyhotoven dne: 19.10. 2015

   Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů.

    

   Ověřovatelé: Ing. P. Kůlová ................................................................dne: ….....................................

    

    

    

   M. Kopta.................................................................... dne: ….....................................

    

    

    

   Starosta: Josef Blatský ...................................................................... dne: ….....................................

    

    

    

    

   Vyvěšeno dne: 27.10.2015