Mobilní rozhlas

Zápis ze zasedání ZO 09/2014

Verze pro tiskPDF verze

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chrášťovice č. 09/2014

 

konaného dne 3. 12. 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chrášťovicích

 

Přítomni: Josef Blatský, Miloslav Kopta, Pavlína Kůlová, Kamil Lojík, Roman Vodák, Pavel Vojta, Markéta Vojtová

Hosté: Gabriela Blatská, Stanislav Komrska

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:45 hodin.

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Vojtu a paní Markétu Vojtovou a zapisovatelkou paní Pavlínu Kůlovou.

Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu P. Vojtu a M. Vojtovou a zapisovatelkou P. Kůlovou.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

 1. Schválení navrženého programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání:   

1. Zahájení.

2. Volba ověřovatelů zápisu.

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.

4. Rozpočtové změny.5. Rozpočtové provizorium na rok 2015.

6. Inventarizace majetku obce.

7. Inventarizace majetku z projektu Phare 2001 CZ

8. Informace starosty obce

9. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015.

10. Dotace na místní komunikace

11. Žádosti spolků.

12. Žádost TJ Osek.

                13. Odkoupení pozemku od p. Podhorského.

                14. Pracovní místa – dotace na opravu OÚ

                15. Různé

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani doplnění.

Návrh usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 1. Žádost o schválení rozpočtového opatření č. 7

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2015

Rozpočet obce je vždy schvalován začátkem příslušného kalendářního roku. Do doby přijetí řádného rozpočtu bude obec hospodařit s rozpočtovým provizoriem, tzn. s 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle rozpočtu minulého roku.

Návrh usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

 1. Inventarizace obecního majetku

Starosta obce navrhuje složení inventarizační komise: Pavlína Kůlová - předsedkyně, Kamil Lojík, Markéta Vojtová, Miloslav Kopta, Josef Blatský

Návrh usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v uvedeném složení.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

 1. Inventarizace majetku z projektu Phare 2001 CZ

Starosta obce informuje o požadavku na inventarizaci majetku obce z programu Phare 2001 CZ, jedná se o počítač a monitor Hyundai. Určuje inventarizační komisi v tomto složení: Miloslav Kopta, Pavel Vojta, Roman Vodák, Markéta Vojtová

 

 1. Informace starosty obce

 1. ČEVAK požaduje s okamžitou platností zrušit skládku bioodpadu, která byla zřízena v ochranném pásmu pitné vody pro obec, a to z důvodu zvýšeného limitu dusičnanů. Na místě budou instalovány cedule Zákaz skládky a skládka bude zrušena.

 2. Obec objednala nové, výkonnější čerpadlo do 3. vrtu. Tento vrt má odpovídající kvalitu vody a je dostatečně vydatný pro zásobování obce.

 3. Je nutné zkontrolovat ochranné pásmo kolem vrtů, 1. ochranné pásmo by mělo být zatravněno (louka).

 

 

 1. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015.

Zastupitelstvo navrhuje, aby do Programu obnovy venkova byl zařazen projekt na výstavbu WC k sálu a projekt na výměnu topení v sále.

Návrh usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zařadit do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015 projekt na výstavbu WC k sálu a projekt na výměnu topení v sále.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 1. Dotace na místní komunikaci

Starosta informuje, že byla schválená dotace na místní komunikaci k č.p. 55.

 

 

 

 1. Žádosti spolků

 1. Myslivecké sdružení žádá o zproštění nájmu za obecní pozemek pod bažantími voliérami a nájmu bývalé autobusové garáže a kolničky za rok 2014. Navrhují odpracování brigádnických hodin. U bývalé autobusové garáže je nutné vyměnit vrata, která jsou v havarijním stavu. Obec zajistila výrobu kovového rámu, obec zakoupí další potřebný materiál. Myslivecké sdružení zajistí výrobu nových vrat svépomocí.

 2. Svaz žen žádá o zproštění nájmu za sál za Čertovskou diskotéku, která proběhne 6.12., a dále zproštění nájmu za Vánoční besídku, která se bude konat 20.12.2014.

 3. Rybářský spolek žádá o zproštění nájmu za rybníky za rok 2014 a navrhuje odpracování brigádnických hodin.

Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zproštění nájmu Mysliveckému sdružení a Rybářskému spolku za rok 2014, náhradou budou odpracovány brigádnické hodiny. Brigádnické práce budou provedeny úkolem, starosta zajistí kontrolu odvedené práce. Dále zastupitelstvo schvaluje zproštění nájmu za sál pro Svaz žen za Čertovskou diskotéku a Vánoční besídku.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

 1. Žádost TJ Osek

Starosta pan J. Blatský informuje o žádosti TJ Osek o příspěvek na činnost ve výši 10.000 Kč. Starosta navrhuje pro TJ Osek příspěvek ve stejné výši jako v loňském roce, tj 5.000 Kč. Mezi členy oddílu TJ Osek jsou i děti z naší obce.

Návrh usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje pro TJ Osek příspěvek na činnost ve výši 5.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

 1. Odkoupení pozemku od pana J.Podhorského

Je nutné vyjasnit cenu a velikost pozemku, který bude obec odkupovat. Bod se přesouvá na další zastupitelstvo.

 

 1. Pracovní místa – dotace na opravu OÚ

Obec musí vytvořit 2 pracovní místa, jak bylo přislíbeno v žádosti o dotaci na opravu budovy Obecního úřadu v roce 2012. Každé pracovní místo musí být vytvořeno na plný úvazek a to nejpozději k začátku června 2015.

 

 1. Různé

 1. Pan Pavel Vrána žádá o schválení poražení dubu, list vlastnictví č. 159. Dub je z větší části uschlý, pan Vrána navrhuje jako náhradní výsadbu ořech.

Návrh usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje poražení dubu, list vlastnictví č. 159.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

 1. Prevent žádá o příspěvek na podporu protidrogových služeb ve výši 1.446 Kč.

Návrh usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek na podporu protidrogových služeb ve výši 1.446 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

 

 1. Pan S. Komrska upozorňuje na nevhodnost skládky bioodpadu v Kubíků lomu a požaduje, aby skládka bioodpadu byla vytvořena jinde.

 

Zasedání ukončeno ve 22:15 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 7.12.2014

Zapisovatel: Pavlína Kůlová

 

 

 

Ověřovatelé: Pavel Vojta : ................................……. dne: ..............................

 

 

Markéta Vojtová : .............................. dne: ..............................

 

 

 

Starosta: Josef Blatský : ....................................... dne: ..............................